Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Gałązka w Straszynie | Law firm in Straszyn - Legal Counsel

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W STRASZYNIE

Problemy nie istnieją, pojawiają się tylko kolejne wyzwania...

Radca Prawny Magdalena Gałązka - Kancelaria Radcy Prawnego w Straszynie | Law firm - Legal Counsel

Magdalena Gałązka

Radca Prawny

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Gałązka reprezentuje osoby fizyczne i prawne przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach mediacyjnych.

Obsługa prawna
przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców z różnych
dziedzin gospodarki. Pomoc prawna obejmuje obszary:

Obsługa prawna
osób fizycznych

Kancelaria udziela wsparcia prawnego osobom fizycznym. Pomoc prawna obejmuje obszary:

Radca Prawny Magdalena Gałązka - Kancelaria Radcy Prawnego w Straszynie | Law firm - Legal Counsel

RADCA PRAWNY

Magdalena Gałązka

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwentka wydziału prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz absolwentka kursu prawa rosyjskiego przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytetu Prawnego w Moskwie.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwentka wydziału prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz absolwentka kursu prawa rosyjskiego przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytetu Prawnego w Moskwie.

Przez wiele lat pracowała w Norwegii, gdzie zajmowała się negocjacjami i konstrukcją kontraktów handlowych w branży stoczniowej.

Z praktycznego punktu widzenia zna się na funkcjonowaniu firmy, w szczególności w zakresie działów sprzedaży i zakupów. Zdobyte międzynarodowe doświadczenie daje jej możliwość pragmatycznej oceny sytuacji i jak najbardziej korzystnego dla firmy czy klienta, rozwiązania stawianego przed nią wyzwania.

W Norwegii ukończyła półtoraroczny kurs dla wysoko wykształconych cudzoziemców, władających biegle językiem norweskim, organizowany przez Norweską Główną Organizację Przedsiębiorców NHO i Innovation Norge.

Zakres kursu obejmował rozwój kierownictwa, retorykę i studia podyplomowe przy Norweskiej Szkole Biznesu BI w Bergen w zakresie kompetencji zasiadania w zarządach spółek handlowych. Biegle włada językiem angielskim i norweskim.

Prywatnie entuzjastka książek Harlana Cobana i gry Rummikub.

Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne w wielu dziedzinach prawa. Zakres wskazanych poniżej spraw nie jest katalogiem zamkniętym, Kancelaria świadczy pomoc prawną również w innych dziedzinach, które są uzgadniane indywidualnie.

Norwegian Cooperation

Radca prawny Magdalena Gałązka od wielu lat związana jest ze środowiskiem norweskim. Włada biegle językiem norweskim. Ponad dziesięć lat mieszkała i pracowała w Norwegii.

Radca prawny Magdalena Gałązka świadczy pomoc prawną dla norweskojęzycznych przedsiębiorców i osób fizycznych. Doradza podmiotom prowadzącym już działalność gospodarczą na terenie Polski jak i tym, które dopiero planują wejście na polski rynek.

Prawo Cywilne

Prawo Rodzinne

Prawo Pracy

Prawo Spadkowe

Prawo
Gospodarcze

Prawo
Administracyjne

Prawo
Spółek
Handlowych

Windykacja
Należności

Wynagrodzenie

W ramach współpracy istnieje możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych modelów rozliczeniowych.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stała kwota miesięczna, zwykle stosowana przy obsłudze prawnej przedsiębiorców, warunki współpracy określa umowa o współpracy z Kancelarią.

Wynagrodzenie godzinowe

Kwota za godzinę pracy prawnika nad danym zleceniem. Uzależniona od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowana przy pilnych i pojedynczych zleceniach.

Wynagrodzenie za poradę

Kwota za udzielenie porady prawnej, ustalana z klientem. Uzależniona od nakładu pracy prawnika przy danej poradzie.

Wynagrodzenie za sukces

Forma rozliczenia stosowana łącznie z rozliczeniem ryczałtowym, bądź godzinowym. Z reguły ustalana procentowo, od zasądzonej przez Sąd Klientowi kwoty.

Norwegian Cooperation

Kancelaria wspiera norweskojęzycznych Klientów w szczególności w następujących sprawach:

 • udział w negocjacjach sprzedażowych, zakupowych i innych;
 • delegowania pracowników polskich do pracy na terenie Norwegii;
 • zakładania i obsługi spółek prawa handlowego z udziałem norweskim podmiotów;
 • nadzoru prawnego nad transakcjami nabycia nieruchomości na terenie Polski;
 • windykowania należności pieniężnych na terenie Polski i Norwegii;
 • reprezentowania norweskojęzycznych przedsiębiorców przed polskimi sądami powszechnymi i polskimi organami administracji publicznej.

Kancelaria wspiera norweskojęzycznych Klientów w szczególności w następujących sprawach:

 • prawa rodzinnego, w tym sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty oraz sprawy rozwodowe;
 • nabywania nieruchomości na terenie Polski.

Prawo Cywilne

Kancelaria zajmuje się sprawami z szeroko rozumianego prawa cywilnego, takimi jak:

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych z zawartych umów sprzedaży, o dzieło, najem, zlecenia, dożywocia czy roboty budowlane;
 • pomocą w ustaleniu czy stwierdzeniu nieważności umów;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego zarówno osobom fizycznym jak i prawnym,
 • prowadzi sprawy o zapłatę;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • postepowanie w zakresie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności;
 • sprawy o eksmisję;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • sprawy w postępowaniu egzekucyjnym takie jak sporządzanie wniosków egzekucyjnych, dochodzenie wierzytelności, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym;
 • sprawy z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika tzw. skarga pauliańska;
 • pomoc w zakresie uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę;
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • reprezentacja przed sądami i organami samorządowymi.

Prawo Rodzinne

Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego zajmuje się m.in. sprawami:

 • o separację;
 • o rozwód;
 • o podział majątku wspólnego;
 • z zakresu władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli;
 • o ustalenie kontaktu z dziećmi, opieką naprzemienną, umowami rodzicielskimi;
 • o przysposobienie;
 • o alimenty zarówno na dzieci jak i małżonka;
 • o ustalenie jak i zaprzeczenie istnienia macierzyństwa, ojcostwa;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • udzielaniem wsparcia i porad prawnych w tym zakresie;

Prawo Pracy

Kancelaria w zakresie prawa pracy udziela porad prawnych i konsultacji w zakresie:

 • niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy o stwierdzenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sporządzanie umów o pracę i regulaminów pracy;
 • reprezentacja przed organami władzy publicznej, sądami i Państwową Inspekcją Pracy;
 • udział w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami;
 • stała obsługa pracodawców;

Prawo Spadkowe

Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego zajmuje się m.in. sprawami:

 • o podział i odrzucenie spadku;
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • sprawy o zachowek;
 • pomoc w sporządzeniu testamentu;
 • sprawy z zakresu uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Prawo Gospodarcze

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego, zajmuje się:

 • sprawami w zakresie upadłości;

 • tworzeniem wzorów umów;

 • opiniowanie projektów kontraktów;

 • pomoc przy zawieraniu i wykonywaniu umów;

 • tworzeniem ramowych umów dostawy, jak również ogólnymi warunkami sprzedaży lub
  świadczenia usług;

 • opracowaniem porozumienia o współpracy;

 • doradzaniem przy zawieraniu umów leasingu, najmu lub dzierżawy;

 • projektowaniem sposobów zabezpieczania należności.

Prawo Administracyjne

Kancelaria w zakresie prawa administracyjnego udziela pomocy prawnej, polegającej na:

 • sporządzaniu pism i odwołań od decyzji organów administracji publicznej i konsultowaniu decyzji w/w organów;

 • reprezentacji przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi;

 • udzielaniu porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego;

 • uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych.

Prawo Spółek Handlowych

Kancelaria w zakresie prawa spółek handlowych:

 • pomaga przy tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego;

 • doradza w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności;

 • obsługuje firmy, w tym: opracowuje, konsultuje i negocjuje umowy;

 • wspiera w procesie likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych;

 • aktualizuje dane ujawniane w rejestrze;

 • reprezentuje klientów w sporach mogących wyniknąć ze stosunku spółki oraz pomaga w rozwiązywaniu zaistniałych sporów;

 • sporządza pozwy przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Windykacja Należności

W zakresie windykacji należności, Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem wezwań do zapłaty;

 • negocjacjami z dłużnikiem;

 • przygotowywaniem wniosków o wszczęcie egzekucji;

 • reprezentacją przed sądami.

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Gałązka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Gałązka z siedzibą w Straszynie (dalej: Kancelaria), ul. Starogardzka 42 lok. 21, e-mail: radca.prawny@kancelariagalazka.pl, tel. 884 054 401.

Kancelaria przetwarzać będzie dane osobowe w celu dokonania analizy przesłanych dokumentów i przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z Kancelarią, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Obowiązek podania danych osobowych warunkuje możliwość nawiązania współpracy w zakresie analizy raportu oraz zawarcia umowy z Kancelarią.

Dane osobowe będą y przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń względem Kancelarii.

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia, przetwarzania danych osobowych, prawo przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do usunięcia danych w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.